Filme Filmographien TV-Serien Index
Startseite Filme Dokumentation

Filme


Action Animation Dokumentation Drama Horror Komödie

#1 "Yuki Yukite Shingun" (1987) #4 "Jiro dreams of Sushi" (2011) #7 "Als die Sonne vom Himmel fiel" (2015) #17 "Yume to kyôki no ôkoku" (2013) #26 "Namida to warai no happÓ kurasu" (2003) #38 "Otaku" (1994) #41 "The Birth of Saké" (2015) #53 "Yanagawa horiwari monogatari" (1987) #54 "Kita-Kitsune Monogatari" (1978) #69 "Goodbye CP" (1972) #88 "Seishin" (2008) #97 "Minamata: Kanja-San To Sono Sekai" (1971) #99 "Ni Tsutsumarete" (1992)

Impressum Datenschutzerklärung Kontakt Sitemap

Dokumentation

#1 "Yuki Yukite Shingun" (1987) Regie: Kazuo Hara ∑ 134 min.

#4 "Jiro dreams of Sushi" (2011) Regie: David Gelb ∑ 81 min.

#7 "Als die Sonne vom Himmel fiel" (2015) Regie: Aya Domenig ∑ 78 min.

#17 "Yume to kyôki no ôkoku" (2013) Regie: Mami Sunada ∑ 120 min.

#26 "Namida to warai no happÓ kurasu" (2003) Regie: Noboru Kaetsu ∑ 59 min.

#38 "Otaku" (1994) Regie: Jackie Bastide, Jean-Jacques Beineix ∑ 168 min.

#41 "The Birth of Saké" (2015) Regie: Erik Shirai ∑ 94 min.

#53 "Yanagawa horiwari monogatari" (1987) Regie: Isao Takahata ∑ 167 min.

#54 "Kita-Kitsune Monogatari" (1978) Regie: Koreyoshi Kurahara ∑ 114 min.

#69 "Goodbye CP" (1972) Regie: Kazuo Hara ∑ 82 min.

#88 "Seishin" (2008) Regie: Kazuhiro Soda ∑ 135 min.

#97 "Minamata: Kanja-San To Sono Sekai" (1971) Regie: Noriaki Tsuchimoto ∑ 167 min.

#99 "Ni Tsutsumarete" (1992) Regie: Naomi Kawase ∑ 40 min.

Druckbare Version